top of page
  • Writer's pictureTwenty Four Audit And Accounting

การยืนยันตัวตนกรณีจดทะเบียนบริษัทออนไลน์

ขั้นตอนการยืนยันตัวตนเป็นส่วนหนึ่งในการใช้บริการระบบจดทะเบียนบริษัททางอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อลงทะเบียน ผู้สมัครสามารถเลือกวิธีการยืนยันตัวเองได้ 4 วิธี


วิธีการยืนยันตัวตน แบ่งออกเป็น 4 วิธีดังนี้

ยืนยันตนเอง จดทะเบียนบริษัทออนไลน์

1. ยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-KYC)

วิธีนี้ผู้ลงทะเบียนสามารถทำได้เองโดยไม่ต้องเดินทางไปที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ทั้งนี้จะต้องใช้อุปกรณ์ที่มีกล้องและเตรียมบัตรประชาชนตัวจริงเพื่อดำเนินการ ดังนี้

  • ถ่ายภาพบัตรประชาชนให้อยู่ในกรอบที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน

  • ถ่ายรูปใบหน้าเพื่อยืนยันตัวตน

  • บันทึกวิดีโอใบหน้ายืนยันตัวตน และพูดตามคำที่ระบบแจ้งระหว่างการบันทึกวิดีโอ

2. ยืนยันตัวตนด้วยตนเอง

  • ผู้สมัครลงทะเบียนจะต้องนำใบสมัครที่กรอกผ่านระบบไปยืนยันตัวตนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าต่อหน้าเจ้าหน้าที่พร้อมแสดงบัตรประชาชน

  • กรณีเป็นชาวต่างชาติให้แสดงหนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวที่ออกโดยส่วนราชการไทย

3. ยืนยันตัวตนแบบมอบอำนาจให้ผู้อื่นยื่นเอกสารยืนยันตัวตนแทน

  • ผู้รับมอบอำนาจจะต้องนำใบสมัครที่กรอกผ่านระบบไปยืนยันตัวตนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าต่อหน้าเจ้าหน้าที่พร้อมแสดงบัตรประชาชนตัวจริงของผู้รับมอบอำนาจและสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ

4. ยืนยันตัวตนโดยใช้ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Personal Certificate)

  • เป็นใบรับรองเพื่อใช้ในการลงลายมือชื่อดิจิตอล การเข้ารหัสและถอดรหัสข้อมูลซึ่งจะทำให้สามารถยืนยันตัวตน ผู้ขอใช้บริการต้องชำระค่าธรรมเนียมรายปีให้กับผู้ให้บริการ และมีวันหมดอายุของใบรับรอง


ศึกษาข้อมูลการจดทะเบียนบริษัทเพิ่มเติมได้ที่ จดทะเบียนบริษัทออนไลน์| Twenty Four Audit and Accounting (twentyfouraa.com)


Comments


bottom of page