top of page
  • Writer's pictureTwenty Four Audit And Accounting

ขยายเวลาเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี 2564

Updated: Feb 21, 2021

กระทรวงมหาดไทยประกาศขยายเวลาแจ้งข้อมูลราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การแจ้งการประเมินภาษีโดยส่งแบบประเมินภาษีและชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างออกไปอีก 2 เดือนสำหรับการจัดเก็บภาษีประจำปี 2564


รายละเอียดการขยายระยะเวลา มีดังนี้

ขยายเวลาเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ขยายเวลาเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

1. ขยายเวลาการประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษี และรายละเอียดอื่นที่จำเป็น

  • ระยะเวลาเดิม: ก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

  • ขยายออกเป็น: ก่อนวันที่ 1 เมษายน 2564

2. ขยายเวลาการแจ้งการประเมินภาษีโดยส่งแบบประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษี

  • ระยะเวลาเดิม: ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2564

  • ขยายออกเป็น: ภายในเดือนเมษายน 2564

3. ขยายเวลาการชำระภาษีตามแบบแจ้งการประเมินภาษี

  • ระยะเวลาเดิม: ภายในเดือนเมษายน 2564

  • ขยายออกเป็น: ภายในเดือนมิถุนายน 2564


Comments


bottom of page