top of page
  • Writer's pictureTwenty Four Audit And Accounting

ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบและชำระภาษีผ่าน Internet

Updated: Feb 21, 2021

ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษี บัญชีงบดุล บัญชีทำการ และบัญชีกำไรขาดทุน บัญชีรายรับ รายจ่าย หรือบัญชีรายรับก่อนหักรายจ่ายที่มีบุคคลตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร ตรวจสอบและรับรองในรอบระยะเวลาบัญชีแล้วแต่กรณี และแบบรายงานข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันและมูลค่ารวมของธุรกรรมระหว่างกันในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต


ทั้งนี้กำหนดให้ยื่นรายการในระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567


ผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือนำส่งภาษีที่จะได้รับสิทธิขยายกำหนดเวลาจะต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีฉบับปกติและฉบับเพิ่มเติมผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเท่านั้น


ตารางสรุปกำหนดระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและนำส่งภาษี

ระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและนำส่งภาษี

อ้างอิง: ประกาศกระทรวงการคลัง ประกาศ (rd.go.th)

Comments


bottom of page