top of page
  • Writer's pictureTwenty Four Audit And Accounting

เพิ่ม 23 สกุลเงินตราต่างประเทศเป็นสกุลเงินหลัก

Updated: Feb 20, 2021

บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ต้องการใช้สกุลเงินตราต่างประเทศแทนสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงาน สามารถแจ้งและขออนุมัติผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากร โดยมีทั้งสิ้น 23 สกุลเงินตราต่างประเทศ


23 สกุลเงินตราต่างประเทศที่สามารถขอใช้เป็นเงินตราหลักทางบัญชีภาษีอากร มีดังนี้


บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ต้องการใช้เงินตราสกุลต่างประเทศ มีหลักเกณฑ์ ดังนี้

  1. จัดทำบัญชีและมีผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีให้การรับรองว่าใช้เงินสกุลนั้นๆ ในการดำเนินงาน

  2. สกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานต้องเป็นสกุลเงินตามประกาศกระทรวงการคลัง

  3. ยื่นคำขออนุมัติต่ออธิบดีกรมสรรพากรภายใน 6 เดือนนับแต่วันแรกของรอบบัญชี

  4. เป็นสมาชิกยื่นแบบฯทางอินเทอร์เน็ต หรือระบบ Tax Sign On

  5. ยื่นแบบแจ้งฯ ส.ง.1,หรือ 2 หรือแบบขออนุมัติ ส.ง.ป.1,หรือ 2 แล้วแต่กรณี ทาง www.rd.go.th หรือ https://etax.mof.go.th

  6. Scan หนังสือรับรองการจัดทำบัญชีใช้เงินตราสกุลอื่นนอกจากเงินตราไทยเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานและ Upload ทาง www.rd.go.th หรือ https://etax.mof.go.th


ประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ เช่น

  • ช่วยลดปัญหาการบันทึกบัญชีที่เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยนต่างประเทศ

  • เพิ่มความเหมาะสมและสอดคล้องกับธุรกิจของกิจการ

อ้างอิง: ข้อมูลข่าวจากกรมสรรพากร ปชส. 2/2564

Comments


bottom of page