top of page
  • Writer's pictureTwenty Four Audit And Accounting

ค่าน้ำมันรถพนักงานเป็นรายจ่ายกิจการได้หรือไม่

Updated: Feb 20, 2021

หลายๆ กิจการให้พนักงานใช้รถยนต์ส่วนตัวเพื่อเดินทางไปทำงานให้กับบริษัทและสามารถนำค่าน้ำมันรถมาเบิกได้ ทั้งนี้ค่าน้ำมันดังกล่าวจะสามารถนำมาเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิได้อย่างไร


เงื่อนไขการรับรู้ค่าน้ำมันเป็นรายจ่ายของกิจการ

กิจการสามารถนำค่าน้ำมันรถที่จ่ายให้พนักงานมาเป็นรายจ่ายได้หากมีหลักฐานการใช้รถยนต์และพิสูจน์ได้ว่าเป็นการจ่ายค่าน้ำมันรถยนต์เฉพาะในการที่ต้องปฏิบัติการตามหน้าที่ ไม่ใช่รายจ่ายส่วนตัว เช่น

  • บริษัทต้องมีระเบียบอนุญาตให้มีการเบิกจ่ายค่าน้ำมันรถยนต์ได้

  • มีหนังสืออนุญาตพร้อมทั้งการบันทึกอนุญาตให้เดินทางไปติดต่องานจากที่ใดถึงที่ใดระยะทางเท่าใด ชื่อเจ้าของรถยนต์ หมายเลขทะเบียนรถยนต์

  • ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำมันรถยนต์ที่มีการระบุชื่อเจ้าของรถยนต์ หมายเลขทะเบียนรถยนต์ให้ชัดเจน


หากพิสูจน์ได้ว่าบริษัทจ่ายค่าน้ำมันให้กับพนักงานของบริษัทตามจำนวนที่จ่ายจริงในกรณีที่พนักงานใช้รถยนต์ส่วนตัวเดินทางไปทำงานให้บริษัท จะถือเป็นรายจ่ายเกี่ยวกับการประกอบกิจการของบริษัท ดังนั้นบริษัทมีสิทธินำค่าน้ำมันดังกล่าวมาหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิได้ไม่ถือเป็นรายจ่ายต้องห้าม

อ้างอิง: ข้อมูลจากกรมสรรพากร (www.rd.go.th/publish/40697.0.html)

Opmerkingen


bottom of page