top of page
  • Writer's pictureTwenty Four Audit And Accounting

ยื่น Disclosure Form ง่ายๆ ด้วย Excel File

Updated: Feb 20, 2021

การยื่นแบบรายงาน Disclosure Form ผู้ประกอบการสามารถยื่นแบบผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตได้โดยการ upload เป็น Excel File


ขั้นตอนการยื่นแบบ Disclosure Form

1. ผู้ยื่นแบบรายงาน Disclosure Form ทำการ upload excel file และหน้าจอจะแสดงสถานะว่า "upload file สำเร็จ" (ในขั้นตอนนี้ยังไม่ถือว่าเป็นการยื่นแบบที่สมบูรณ์)


2. หลังปิดระบบการยื่นแบบในแต่ละวัน ระบบจะตรวจสอบความถูกต้องของ file


3. ให้ผู้ยื่นแบบเข้าระบบการยื่นแบบในวันถัดไป เพื่อตรวจเช็คสถานะผลการตรวจสอบ file

  • กรณีแสดงสถานะว่า "ข้อมูลถูกต้องรอยืนยันการยื่นแบบ"

ให้ผู้ยื่นตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล โดย download แบบร่างไปตรวจสอบได้ แล้วทำการคลิกปุ่มยืนยันการยื่นแบบ จึงจะถือว่าเป็นการยื่นแบบที่สมบูรณ์ และสามารถ download แบบที่ยื่นสำเร็จได้ที่เมนูตรวจสอบ

  • กรณีแสดงสถานะว่า "ข้อมูลไม่ถูกต้อง"

ให้ผู้ยื่นตรวจสอบดูรายละเอียดสาเหตุข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง และสามารถ download ไปตรวจสอบได้

  • กรณีแสดงสถานะว่า "ไม่สามารถนำเข้าข้อมูลได้"

อาจมีสาเหตุจาก format ไม่ถูกต้อง ให้ผู้ยื่น delete และ upload Excel file ใหม่

อ้างอิง: ข้อมูลจากกรมสรรพากร www.rd.go.th

Comments


bottom of page