top of page
  • Writer's pictureTwenty Four Audit And Accounting

เตรียมพร้อมกับอัตราภาษีป้าย

Updated: Feb 21, 2021

ตามร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 เตรียมปรับปรุงอัตราภาษีป้าย และกำหนดอัตราภาษีป้ายขึ้นใหม่สำหรับป้ายที่ใช้เครื่องจักรกล ป้ายอักษรวิ่ง และป้ายจออิเล็กทรอนิกส์ ที่มีการโฆษณามากกว่าหนึ่งภาพใน 60 วินาที


วัตถุประสงค์การแก้ไขอัตราภาษีป้าย

  • เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน

  • เพื่อให้การจัดเก็บภาษีป้ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

  • พัฒนาการหารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


กำหนดเวลาบังคับใช้

  • มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

  • เมื่อพ้นกำหนดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ถ้ายังไม่ออกกฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้ายขึ้นใหม่ ให้คิดอัตราภาษีป้ายต่อไปจนกว่าจะมีการกำหนดอัตราภาษีป้ายขึ้นใหม่


เปรียบเทียบอัตราภาษีป้ายปัจจุบันและตามร่างกฎกระทรวง

อัตราภาษีป้าย

หมายเหตุ เมื่อคำนวณพื้นที่ของป้ายแล้ว ถ้ามีเศษเกินครึ่งตารางเมตรให้นับเป็นหนึ่งตารางเมตร ถ้าไม่เกินครึ่งตารางเมตร ให้ปัดทิ้ง ทั้งนี้ ถ้ามีอัตราที่ต้องเสียภาษีต่ำกว่าป้ายละ 1,010 บาท ให้เสียภาษีป้ายละ 1,010 บาท


Comments


bottom of page