top of page
  • Writer's pictureTwenty Four Audit And Accounting

อัตราภาษีป้าย

Updated: Feb 20, 2021

รู้หรือไม่ หากผู้ประกอบการมีการตั้งป้ายชื่อบริษัท หรือชื่อร้านค้า จะต้องเสียภาษีป้ายด้วย ทั้งนี้อัตราภาษีป้ายขึ้นอยู่กับประเภทตัวอักษรและขนาด ผู้ประกอบการควรทำความเข้าใจเพื่อเสียภาษีได้อย่างถูกต้อง


ภาษีป้าย คือ ภาษีที่จัดเก็บจากป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อหรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้หรือโฆษณาการค้าหรือกิจการอื่นเพื่อหารายได้ ไม่ว่าจะได้แสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใดๆ ด้วยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึกหรือทำให้ปรากฎด้วยวิธีอื่น


ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย

  • เจ้าของป้ายเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย

  • ผู้ครอบครองป้ายเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย กรณีไม่พบเจ้าของป้าย

  • เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือที่ดินที่ป้ายนั้นติดตั้งอยู่เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย กรณีไม่พบเจ้าของป้ายและผู้ครอบครองป้าย

การยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย

  • ให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเดือนมีนาคมของปี หรือ

  • ให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายใน 15 วันนับแต่วันที่ติดตั้งป้ายหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไข สำหรับกรณีติดตั้งภายหลังเดือนมีนาคม หรือติดตั้งป้ายใหม่แทนป้ายเดิม หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขป้าย ข้อความหรือเครื่องหมายบางส่วนในป้าย

อัตราภาษีป้าย


อ้างอิง: ข้อมูลจากกรมสรรพากร

bottom of page