top of page
  • Writer's pictureTwenty Four Audit And Accounting

กิจการชั่วคราวที่ไม่ต้องจดภาษีธุรกิจเฉพาะ

Updated: Feb 20, 2021

การประกอบกิจการในลักษณะใดบ้าง ที่ถือเป็นการประกอบกิจการชั่วคราวไม่ต้องจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ


การประกอบกิจการชั่วคราวดังต่อไปนี้ ไม่ต้องจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ

1. การขายอสังหาริมทรัพย์ที่ผู้ขายมีไว้ในการประกอบกิจการเฉพาะของนิติบุคคล โดยการขายดังกล่าวต้องไม่ใช่การขายอสังหาริมทรัพย์ที่เข้าลักษณะ ดังต่อไปนี้

  • การขายอสังหาริมทรัพย์ของผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดิน ตามกฎหมายการควบคุมการจัดสรรที่ดิน

  • การขายห้องชุดของผู้ประกอบกิจการที่เป็นผู้ขอจดทะเบียนอาคารชุด ตามกฎหมายอาคารชุด

  • การขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารที่สร้างขึ้นเพื่อขาย และการขายที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของอาคารดังกล่าว

  • การขายอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่เข้าลักษณะข้างต้นเฉพาะกรณีที่มีการแบ่งขายหรือมีการแบ่งแยกไว้เพื่อขายโดยได้จัดทำถนนหรือสิ่งสาธารณูปโภคอื่น หรือให้คำมั่นว่าจะจัดให้มีสิ่งดังกล่าว


2. การขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้กระทำภายใน 5 ปีนับแต่วันที่ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์นั้น (มาตรา 4 (6) พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 342)


3. การให้กู้ยืมเงินของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มิใช่ธนาคาร บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ซึ่งให้กู้ยืมเงินเป็นครั้งคราวไม่ใช่การประกอบกิจการเป็นปกติธุระ

อ้างอิง: ข้อมูลจากกรมสรรพากร ดังนี้

Comments


bottom of page