top of page
  • Writer's pictureTwenty Four Audit And Accounting

จัดอบรมสัมมนาในประเทศ ลดหย่อนได้ 2 เท่า

Updated: Feb 20, 2021

ผู้ประกอบการได้รับสิทธิประโยชน์ตามมาตราภาษีเพื่อสนับสนุนให้มีการใช้บริการธุรกิจการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยสามารถนำรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดอบรมสัมมนาภายในประเทศที่ได้จัดให้แก่พนักงานของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล มาหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิได้ 2 เท่า


มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวและจัดอบรมสัมมนาภายในประเทศ มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

  • ผู้ประกอบการสามารถนำรายจ่ายค่าห้องสัมมนา ค่าห้องพัก ค่าขนส่ง หรือรายจ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอบรมสัมมนาให้แก่ลูกจ้าง หักเป็นรายจ่ายได้ 2 เท่า และ

  • ผู้ประกอบการสามารถนำค่าบริการที่จ่ายให้แก่มัคคุเทศก์นำเที่ยวเพื่อการอบรมสัมมนาให้แก่ลูกจ้าง หักเป็นรายจ่ายได้ 2 เท่า

  • โดยต้องเป็นรายการที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563


ผู้ประกอบการควรทำความเข้าใจหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่สรรพากรกำหนด ทั้งนี้เพื่อให้สามารถใช้สิทธิประโยชน์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

อ้างอิง: ข้อมูลข่าวจากกรมสรรพากร ปชส. 15 /2563

Comments


bottom of page