top of page
 • Writer's pictureTwenty Four Audit And Accounting

โรงแรมปรับปรุงทรัพย์สิน หักรายจ่าย 1.5 เท่า

Updated: Feb 20, 2021

ตามมาตรการภาษีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนให้บริษัทหรือหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมหักรายจ่ายสำหรับรายจ่ายเพื่อต่อเติม เปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่เป็นอาคาร เครื่องตกแต่ง หรือเฟอร์นิเจอร์ ได้เพิ่มขึ้น 1.5 เท่า


สิทธิประโยชน์

 • หักเป็นรายจ่ายได้ 1.5 เท่าของรายจ่าย ตามจำนวนที่จ่ายจริง

 • สำหรับรายจ่ายที่ได้จ่ายเพื่อการต่อเติม เปลี่ยนแปลง ขยายออก หรือทำให้ดีขึ้นซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการ แต่ไม่ใช่เป็นการซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม

 • ทรัพย์สินต้องเป็น อาคารถาวรที่มีไว้ใช้ในการประกอบธุรกิจโรงแรม หรือเครื่องตกแต่งหรือเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นส่วนประกอบและยึดติดกับอาคาร

 • สำหรับรายจ่ายที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563


หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนด

 1. เป็นทรัพย์สินที่นำมาหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินได้ โดยต้องได้มาและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563

 2. อยู่ในราชอาณาจักร

 3. ไม่เป็นทรัพย์สินที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอื่น ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

 4. เป็นทรัพย์สินที่ไม่นำไปใช้ในกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน หรือกฎหมายว่าด้วยการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย หรือกฎหมายว่าด้วยเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

 5. ต้องจัดทำโครงการลงทุนและแผนการจ่ายเงิน และแจ้งต่ออธิบดีกรมสรรพากร


เหตุการณ์ภายหลังการได้รับสิทธิประโยชน์

 • กรณีที่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้แต่ต่อมาไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ให้สิทธิสิ้นสุดลงและต้องนำเงินได้ที่ได้ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ไปแล้วไปรวมเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้ในรอบระยะเวลาบัญชีที่ได้ใช้สิทธินั้น

 • กรณีที่มีการขายทรัพย์สินหรือทรัพย์สินถูกทำลายหรือสูญหายหรือสิ้นสภาพ ให้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นั้นสิ้นสุดลงนับแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่ได้ขายทรัพย์สินหรือทรัพย์สินนั้นถูกทำลายหรือสูญหายหรือสิ้นสภาพ แล้วแต่กรณี โดยไม่ต้องนำเงินได้ที่ได้รับจากการใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ที่ได้รับแล้วไปรวมเป็นรายได้ในการคำนวณกำไรสุทธิอีก


อ้างอิง: ข้อมูลจากกรมสรรพากร

bottom of page