top of page
  • Writer's pictureTwenty Four Audit And Accounting

SMEs จ้างงานลูกจ้าง หักรายจ่ายได้ 3 เท่า

Updated: Feb 20, 2021

สรรพากรออกมาตรการส่งเสริมเสถียรภาพของการจ้างงาน โดยช่วยผู้ประกอบการ SMEs ที่คงการจ้างแรงงานของลูกจ้างสามารถหักรายจ่ายสำหรับค่าจ้างในเดือนเมษายน - กรกฎาคม 2563 ได้ 3 เท่า


กิจการที่สามารถใช้สิทธิได้ ต้องเข้าเงื่อนไขทุกข้อดังนี้

  1. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีรายได้ครบ 12 เดือนในรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุดไม่เกิน 500 ล้านบาท

  2. มีจำนวนลูกจ้างไม่เกิน 200 คน

  3. มีรอบบัญชีสิ้นสุดก่อนหรือในวันที่ 30 กันยายน 2562

  4. คงการจ้างงานของลูกจ้างที่ประกันตน และมีค่าจ้างไม่เกิน 15,000 บาท/คน/เดือน

  5. จำนวนลูกจ้างต้องไม่น้อยกว่าจำนวนลูกจ้าง ณ วันสุดท้ายของเดือนมีนาคม 2563

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว ให้ลงทะเบียนใช้สิทธิได้ที่ www.rd.go.th


Comments


bottom of page