top of page
  • Writer's pictureTwenty Four Audit And Accounting

ภาระภาษีกรณีการแจก แถม สินค้าที่ใช้ไปในการส่งเสริมการขาย

Updated: Feb 20, 2021

การส่งเสริมการขายถือเป็นเรื่องสำคัญในการประกอบธุรกิจ ที่ผู้ประกอบการใช้เป็นเครื่องมือในการกระตุ้นยอดขายของกิจการ ทั้งนี้ผู้ประกอบการก็ควรทำความเข้าใจในแง่ของภาษีที่เกี่ยวข้องกับการแจก แถม สินค้าด้วย


ภาระภาษีที่เกี่ยวข้องกับการแจก แถม สินค้าที่ใช้ไปในการส่งเสริมการขาย มีความแตกต่างกันออกไปในแต่ละกิจกรรมการส่งเสริมการขาย ซึ่งแบ่งออกเป็น

  • ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

  • ภาษีเงินได้นิติบุคคล (CIT)

  • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (WHT)

ตารางสรุปภาระภาษีกรณีการแจก แถม สินค้าที่ใช้ไปในการส่งเสริมการขาย

อ้างอิง: ข้อมูลจากกรมสรรพากร

Opmerkingen


bottom of page