top of page
  • Writer's pictureTwenty Four Audit And Accounting

การยื่นงบการเงิน

Updated: Feb 20, 2021

ตามปกติทุกๆ สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี บริษัทจำกัดมีหน้าที่นำส่งงบการเงินและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น โดยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า


ขั้นตอนการนำส่งงบการเงิน มีดังนี้

1. จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใน 4 เดือนนับแต่วันปิดบัญชี เพื่ออนุมัติงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยต้องส่งสำเนางบการเงินให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน (สามารถศึกษาเพิ่มเติมวิธีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นได้ที่ www.twentyfouraa.com/post/shareholders-general-meeting)


2. เมื่อจัดประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทจำกัดต้องส่งสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น


3. บริษัทจำกัดต้องจัดส่งงบการเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ผ่านทางระบบ DBD e-filing ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่งบการเงินได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่


ขั้นตอนดังกล่าวเป็นกรณีปกติที่ไม่มีการเลื่อนยื่นงบการเงินจากสถานการณ์ COVID-19

จากตัวอย่างข้างต้นเป็นกรณีที่บริษัทจำกัดมีวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี คือ วันที่ 31 ธันวาคม


อ้างอิง: ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

Commentaires


bottom of page