top of page
  • Writer's pictureTwenty Four Audit And Accounting

กรรมการมีสิทธิเข้าระบบประกันสังคมหรือไม่

Updated: Feb 21, 2021

เมื่อจัดตั้งบริษัทแล้ว ผู้ประกอบการจะต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนด้วยหรือไม่


หลักเกณฑ์ในการพิจารณา

กรรมการควรทำความเข้าใจเบื้องต้นว่า ใครคือผู้ประกันตน และคุณสมบัติของกรรมการอยู่ในเงื่อนไขที่ประกันสังคมได้กำหนดไว้หรือไม่


ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 คือใคร

  • ลูกจ้างซึ่งมีอายุไม่ต่ำกว่า15 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์เป็นผู้ประกันตน


ลูกจ้าง คือ

  • ผู้ที่ทำงานให้แก่นายจ้างเพื่อรับค่าจ้าง โดยอยู่ภายใต้อำนาจบังคับบัญชาของนายจ้าง

  • ลูกจ้างต้องทำงานตามที่นายจ้างสั่ง

  • ต้องปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของนายจ้าง

  • หากลูกจ้างฝ่าฝืนนายจ้างสามารถลงโทษได้


นายจ้าง หรือ กรรมการหรือผู้ถือหุ้น ที่จะไม่อยู่ในข่ายการเป็นลูกจ้าง จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

  • เป็นผู้เริ่มก่อการและก่อตั้งบริษัทมาตั้งแต่แรก หรือเป็นผู้ถือหุ้น

  • ไม่ต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบข้อบังคับในการทำงานของบริษัท คือ ลักษณะงานไม่เหมือน ลูกจ้าง ไม่มีการสมัครงาน ปฏิบัติงานโดยอิสระ ไม่ต้องมาทำงานในเวลาทำการทุกวัน การลา ไม่ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัท

  • ไม่มีผู้บังคับบัญชา

  • การทำงานให้กับบริษัท เป็นการทำงานในฐานะกรรมการและผู้ถือหุ้นที่ต้องดูแลรักษาผลประโยชน์ของบริษัท เป็นการทำกิจการด้วยจุดประสงค์เพื่อจะแบ่งปันกำไรอันพึงได้เท่านั้น

ดังนั้น กรรมการที่เข้าเงื่อนไขข้างต้น จะไม่ต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนต่อสำนักงานประกันสังคม


กรรมการมีสิทธิเข้าระบบประกันสังคมหรือไม่

อ้างอิง: ข้อหารือประกันสังคม

Comments


bottom of page