top of page
  • Writer's pictureTwenty Four Audit And Accounting

ปรับลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2564

สำนักงานประกันสังคมปรับลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคมสำหรับนายจ้างและผู้ประกันตน มาตรา 33 จากเดิม 5% ลดเหลือ 2.5% เป็นระยะเวลา 3 เดือน (มิถุนายน - สิงหาคม 2564) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของนายจ้างและผู้ประกันตน จากสถานการณ์ COVID-19


สรุปมาตรการลดหย่อนเงินสมทบ

ปรับลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เริ่ม มิ.ย. - ส.ค. 2564
ปรับลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เริ่ม มิ.ย. - ส.ค. 2564

กรณีผู้ประกันตนตามมาตรา 39

  • ปรับลดจาก 9% เหลือ 4.5% นาน 3 เดือน ตั้งแต่ มิถุนายน - สิงหาคม 2564


Comments


bottom of page