top of page
 • Writer's pictureTwenty Four Audit And Accounting

สมัครใช้งาน e-Withholding Tax

Updated: Feb 21, 2021

ผู้ประกอบการที่ต้องการใช้งาน e-Withholding Tax จะต้องดำเนินการอย่างไร


ขั้นตอนการใช้งาน e-Withholding Tax

1. ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ต้องติดต่อไปยังธนาคารผู้ให้บริการ เพื่อสมัครใช้บริการ ดังนี้

 • ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

 • ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

 • ธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

 • ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

 • ธนาคาร มิซูโฮ จำกัด สาขากรุงเทพฯ

 • ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

 • ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

 • ธนาคาร ซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น

 • ธนาคาร สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด

 • ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน)

 • ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน)

2. ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย นำส่งข้อมูลรายได้และภาษีผ่านระบบธนาคารผู้ให้บริการ

3. ธนาคารผู้ให้บริการ นำส่งข้อมูลและเงินภาษีให้แก่กรมสรรพากร

4. ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ตรวจสอบข้อมูลและ Download ใบเสร็จรับเงินได้ที่ระบบ e-Withholding Tax

5. ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตรวจสอบข้อมูลรายได้และภาษีที่ถูกหัก ณ ที่จ่ายได้ที่ระบบ e-Withholding Tax


e-Withholding Tax

Comentários


bottom of page