top of page
  • Writer's pictureTwenty Four Audit And Accounting

ค่าบริการไม่ถึง 1,000 บาท หัก ณ ที่จ่ายหรือไม่

การจ่ายเงินได้พึงประเมินที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย หากจำนวนเงินค่าบริการหรือค่าจ้างที่ต้องจ่ายแต่ละครั้งไม่ถึง 1,000 บาท ผู้จ่ายเงินจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายและออกใบรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) หรือไม่


หลักเกณฑ์การหักภาษี ณ ที่จ่าย

1. กรณีจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาทั้งหมดไม่ถึง 1,000 บาท

  • ผู้จ่ายเงินไม่มีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย

2. กรณีการจ่ายแต่ละครั้งไม่ถึง 1,000 บาท สำหรับสัญญาระยะยาวที่ตลอดระยะเวลาสัญญามีจำนวนตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป

  • ผู้จ่ายเงินมีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายและออกใบรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ)


ค่าบริการไม่ถึง 1,000 บาท หัก ณ ที่จ่ายหรือไม่

Comments


bottom of page