top of page
  • Writer's pictureTwenty Four Audit And Accounting

เปลี่ยนสถานพยาบาล ประกันสังคมทำอย่างไร

Updated: Feb 21, 2021

ผู้ประกันตนต้องการเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาลปี 2564 สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564


การเปลี่ยนสถานพยาบาล

1. กรณีเปลี่ยนประจำปี

  • แจ้งเปลี่ยนแปลงระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม 2563 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

2. กรณีเปลี่ยนระหว่างปี

  • ยื่นเปลี่ยนแปลงภายใน 30 วัน เมื่อมีเหตุจำเป็น เช่น ย้ายที่พัก ย้ายสถานที่ประจำทำงาน หรือพิสูจน์ว่าผู้ประกันตนมิได้มีการเลือกสถานพยาบาลด้วยตนเอง

ช่องทางการเปลี่ยนสถานพยาบาล

  • ยื่นแบบการเลือกสถานพยาบาลในการรับบริการทางการแพทย์ (สปส.9-02) ที่สำนักงานประกันสังคม

  • ทำรายการผ่าน www.sso.go.th

  • ทำรายการผ่าน Application SSO Connect


เปลี่ยนสถานพยาบาล ประกันสังคมทำอย่างไร

อ้างอิง: ข้อมูลจากสำนักงานประกันสังคม

Comments


bottom of page