top of page
  • Twenty Four Audit And Accounting

ขอคืนเงินสมทบประกันสังคมส่วนที่จ่ายเกิน

Updated: Feb 20, 2021

ผู้ประกันตนจะสามารถตรวจสอบได้อย่างไรว่าส่งเงินสมทบประกันสังคมเกินหรือไม่ และจะต้องดำเนินการอย่างไรหากต้องการขอคืนเงินส่วนที่เกินจำนวนจากสำนักงานประกันสังคม


ผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบว่าส่งเงินสมทบเกินหรือไม่ ได้โดยวิธีดังนี้

  1. สำนักงานประกันสังคมมีหนังสือแจ้งผู้ประกันตนที่นำส่งเกินจำนวน

  2. สอบถามจากสำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ

  3. สอบถามสำนักเงินสมทบ โทร. 02-956-2264-7

เอกสารที่ต้องใช้สำหรับการขอคืนเงินสมทบส่วนเกิน

  1. แบบคำขอรับคืนเงิน (สปส.1-23/2 สำหรับผู้ประกันตนที่ทำงานกับนายจ้างหลายคน, สปส.1-23/3 สำหรับผู้ประกันตนโดยสมัครใจ)

  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

  3. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ (ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารทหารไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารธนชาติ, ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

  4. หลักฐานรายละเอียดเงินสมทบที่ส่งเกิน

การนำส่งเอกสาร มี 2 ช่องทางดังนี้

  1. ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ถึงสำนักงานประกันสังคมภายในเวลาที่ระบุไว้ในคำขอรับเงินคืน ซึ่งแจ้งในหนังสือ และให้วงเล็บมุมซองเอกสารว่า "ขอคืนเงินสมทบ" หรือ

  2. ส่งเอกสารที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ โดยวงเล็บมุมซองเอกสารว่า "ขอคืนเงินสมทบ"

ระยะเวลาการขอคืน

ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบเกิน สามารถขอรับเงินสมทบส่วนเกินคืนภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่นำส่งเงินสมทบหรือวันที่ได้รับแจ้งเท่านั้น

อ้างอิง: ข้อมูลจากสำนักงานประกันสังคม

bottom of page