top of page
  • Writer's pictureTwenty Four Audit And Accounting

ข้อควรระวังเรื่องการลดหย่อนเงินสมทบนายจ้าง และผู้ประกันตน

Updated: Feb 20, 2021

ตอนนี้ก็เข้าสู่เดือนมิถุนายน 2563 เรามาทบทวนประกาศของกระทรวงแรงงานที่มีมาตรการช่วยเหลือนายจ้าง และลูกจ้าง ช่วงโควิด 19 โดยการลดหย่อนเงินสมทบและขยายระยะเวลากัน เพื่อการปฏิบัติให้ถูกต้องในแต่ละเดือน


ประกาศที่เกี่ยวข้องมีดังนี้

1. การลดหย่อนการออกเงินสมทบของนายจ้าง และผู้ประกันตน

รายละเอียด:

1) ส่วนของนายจ้าง: นายจ้างส่งเงินสมทบในอัตรา 4% ของค่าจ้างของลูกจ้าง (เดิม 5%)

2) ส่วนของผู้ประกันตน: ลูกจ้างถูกหักในอัตรา 1% ของค่าจ้าง (เดิม 5%)

สำหรับเงินสมทบกองทุนประกันสังคมประจำงวดเดือน มีนาคม 2563 ถึง พฤษภาคม 2563


2. การขยายเวลาการยื่นแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบและการนำส่งเงินสมทบ

รายละเอียด: ขยายการนำส่งออกไปอีก 3 เดือน สำหรับค่าจ้างแต่ละงวดดังนี้

1) ค่าจ้างงวดเดือนมีนาคม 2563 ให้นำส่งภายใน 15 กรกฎาคม 2563

2) ค่าจ้างงวดเดือนเมษายน 2563 ให้นำส่งภายใน 15 สิงหาคม 2563

3) ค่าจ้างงวดเดือนพฤษภาคม 2563 ให้นำส่งภายใน 15 กันยายน 2563


ข้อควรระวัง

  • สำหรับการหักเงินสมทบสำหรับค่าจ้างงวดเดือนมิถุนายนนั้นจะต้องกลับมาใช้อัตราเดิม คือ 5% ในส่วนของนายจ้างและผู้ประกันตน

  • ผู้ประกอบการที่เลือกใช้ทั้งมาตรการลดหย่อนอัตราและขยายเวลาการนำส่ง สำหรับการนำส่งภายใน 15 กรกฎาคม นั้น จะต้องยื่นของงวด มีนาคม 2563 และ มิถุนายน 2563

ดังนั้น นายจ้างควรทบทวนและสอบทานรายงานของกิจการให้ถูกต้องเหมาะสมทั้งเรื่องของ อัตราที่ใช้ และงวดที่ต้องยื่นชำระ เพื่อป้องกันการจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมไม่ครบถ้วน


อ้างอิง: สำนักงานประกันสังคม

Commentaires


bottom of page