top of page
  • Writer's pictureTwenty Four Audit And Accounting

สรุปอัตราเงินสมทบประกันสังคม ม.ค.63 - มี.ค.64

Updated: Feb 21, 2021

ในระหว่างปี 2563 และต้นปี 2564 มีมติปรับลดอัตราการส่งเงินสมทบประกันสังคมตามมาตรการช่วยเหลือนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน เพื่อบรรเทาผลกระทบจากเหตุการณ์ COVID-19 โดยมีรายละเอียดดังนี้


ปี 2563

มีมาตรการปรับลด 2 ช่วง ประกอบด้วย

  • เดือนมีนาคม - พฤษภาคม ปรับลดอัตราเงินสมทบนายจ้างเป็น 4% และลูกจ้าง 1%

  • เดือนกันยายน - พฤศจิกายน ปรับลดอัตราเงินสมทบนายจ้างเป็น 2% และลูกจ้าง 2%

ปี 2564

  • กฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคมลดลง ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม โดยปรับลดอัตราเงินสมทบนายจ้างเป็น 3% และลูกจ้าง 3%


ตารางสรุปอัตราเงินสมทบประกันสังคม

อัตราเงินสมทบประกันสังคม

อ้างอิง: ประกาศกระทรวงแรงงาน ดังนี้

Komentáře


bottom of page