top of page
  • Writer's pictureTwenty Four Audit And Accounting

ลืมหักภาษี ณ ที่จ่ายจะต้องทำอย่างไร

Updated: Feb 21, 2021

ผู้ประกอบการหลายท่านประสบปัญหาการจ่ายค่าบริการ ค่าจ้างทำของแล้วลืมหักภาษี ณ ที่จ่าย แล้วจะต้องทำอย่างไรเพื่อที่จะสามารถนำค่าใช้จ่ายดังกล่าวมาบันทึกเป็นรายจ่ายเพื่อคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ โดยไม่เป็นรายจ่ายต้องห้าม


กรณีที่ลืมหักภาษี ณ ที่จ่าย หรือผู้ให้บริการไม่ยอมให้หักภาษี ณ ที่จ่าย ให้ดำเนินการ ดังนี้

  • ผู้ประกอบการจะต้องเสียภาษี ณ ที่จ่ายโดยการออกแทนให้แก่ผู้ให้บริการและ

  • จะต้องจ่ายค่าปรับ เงินเพิ่ม กรณียื่นแบบแสดงรายการล่าช้า หากไม่ได้นำส่งภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดจากเดือนที่จ่ายค่าบริการ

  • สำหรับภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ผู้ประกอบการออกแทน จะถือเป็นรายจ่ายต้องห้ามเนื่องจากไม่เกี่ยวข้องกับกิจการโดยตรง


ลืมหักภาษี ณ ที่จ่าย

ศึกษาการหักภาษี ณ ที่จ่ายเพิ่มเติม www.rd.go.th

Comments


bottom of page