top of page
  • Writer's pictureTwenty Four Audit And Accounting

การออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50 ทวิ

Updated: Feb 21, 2021

กรณีที่กิจการมีการหักภาษี ณ ที่จ่าย สำหรับการจ่ายเงินได้พึงประเมินประเภทต่างๆ กิจการจะต้องออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50 ทวิเมื่อใดนั้นขึ้นอยู่กับประเภทของเงินได้พึงประเมิน


หลักเกณฑ์การออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50 ทวิ มีดังนี้

1. กรณีการจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) (2) แห่งประมวลรัษฎากร เช่น จ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง ค่านายหน้า ค่าที่ปรึกษา ค่าวิทยากร บําเหน็จ บำนาญ ฯลฯ

  • ให้ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ของปีถัดจากปีภาษี สำหรับกรณีผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายทํางานจนถึงสิ้นปีภาษี หรือ

  • ให้ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายออกจากงานในระหว่างปีภาษี

2. กรณีจ่ายเงินได้พึงประเมินประเภทอื่นๆ ตามมาตรา 40 (3) (4) (5) (6) (7) หรือ (8) แห่งประมวลรัษฎากร เช่น ค่าแห่งลิขสิทธิ์ ค่าสิทธิ์อย่างอื่น ดอกเบี้ย เงินปันผล ค่าเช่า ค่าวิชาชีพอิสระ ค่าจ้างทำของ ฯลฯ

  • ให้ออกหนังรับรองการหักภาษีณ ที่จ่ายในทันทีทุกครั้งที่มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย


หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย 50 ทวิ

Comments


bottom of page