top of page
  • Writer's pictureTwenty Four Audit And Accounting

ภาษีที่ออกแทนนำมาเป็นรายจ่ายได้หรือไม่

Updated: Feb 21, 2021

หากบริษัทผู้ซื้อ (ผู้จ่ายชำระ) ตกลงจะรับผิดชอบค่าภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายและภาษีธุรกิจเฉพาะแทนบริษัทผู้ขาย (ผู้รับชำระ) บริษัทผู้ซื้อจะมีสิทธินำภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายและภาษีธุรกิจเฉพาะที่ออกแทนมารายจ่ายหรือไม่ และบริษัทผู้ขายจะมีแนวทางปฏิบัติอย่างไร


แนวทางปฏิบัติสำหรับบริษัทผู้ซื้อ

  • บริษัทผู้ซื้อมีสิทธินำภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายและภาษีธุรกิจเฉพาะที่ออกแทนมารวมเป็นรายจ่ายในการคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในรอบระยะเวลาบัญชีที่จ่ายได้ หากปรากฏหลักฐานระบุชื่อเป็นผู้จ่ายค่าภาษีฯ


แนวทางปฏิบัติสำหรับบริษัทผู้ขาย

  • บริษัทผู้ขายต้องนำค่าภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายและภาษีธุรกิจเฉพาะที่บริษัทผู้ซื้อออกแทนให้ไปรวมเป็นรายได้เพื่อคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีรายได้นั้น

  • บริษัทผู้ขายสิทธินำภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายที่ผู้ซื้อออกแทนให้ มาเป็นเครดิตในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล หากปรากฏหลักฐานที่ระบุชื่อบริษัทฯ เป็นผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย


ภาษีที่ออกแทนนำมาเป็นรายจ่ายได้หรือไม่

อ้างอิง: ข้อมูลจากกรมสรรพากร

bottom of page