top of page
  • Writer's pictureTwenty Four Audit And Accounting

ทำความเข้าใจ ภ.ง.ด.54

Updated: Feb 20, 2021

กิจการที่มีการจ่ายเงินได้ให้แก่ผู้รับซึ่งเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ กิจการจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่ และจะต้องหักในอัตราเท่าใด


ผู้มีหน้าที่ยื่นแบบ ภ.ง.ด.54

  1. ผู้จ่ายเงินได้ ตามมาตรา 40(2) - (6) ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ และมิได้ประกอบกิจการในไทย โดยหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้พึงประเมินที่จ่าย ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายนอกหรือในประเทศ

  2. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศและประกอบกิจการในไทย จำหน่ายเงินกำไรหรือเงินประเภทอื่นใดที่กันไว้จากกำไรออกไปจากไทย และต้องเสียภาษีเงินได้ในจำนวนเงินที่จำหน่าย

อัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย

  1. การหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(2) - (6) ไปต่างประเทศ บริษัทมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตรา 15%

  2. การหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีจ่ายเงินปันผล 40(4) ไปต่างประเทศ บริษัทมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตรา 10%

ทั้งนี้ผู้จ่ายเงินจะต้องพิจารณาถึงอนุสัญญาภาษีซ้อนระหว่างไทยกับประเทศนั้นๆ ด้วย


การนำส่งภาษี

  • การนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายตามแบบ ภ.ง.ด.54 ต้องนำส่งภายใน 7 วัน นับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่จ่ายเงินได้พึงประเมิน

  • กรณีบริษัทจ่ายเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40(2) - (6) ให้แก่นิติบุคคลในต่างประเทศมากกว่า 1 ราย หรือมีการจ่ายเงินได้พึงประเมินมากกว่า 1 ประเภท จะต้องแยกยื่นแบบ ภ.ง.ด.54 โดยให้แยกยื่นแบบ ภ.ง.ด.54 เป็นแต่ละรายผู้รับ และหรือแยกเป็นแต่ละรายประเภทเงินได้พึงประเมินที่จ่าย แล้วแต่กรณี

อ้างอิง: ข้อมูลจากกรมสรรพากร

Comments


bottom of page