top of page
  • Writer's pictureTwenty Four Audit And Accounting

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายสูญหาย

Updated: Feb 20, 2021

ผู้ประกอบการได้รับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50ทวิ) มาแล้ว แต่ได้ทำเอกสารชำรุดหรือสูญหาย จะต้องดำเนินการอย่างไร


วิธีปฏิบัติกรณีหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50ทวิ) ชำรุดหรือสูญหาย

  • ขอ "ใบแทน" จากผู้มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย เนื่องจากผู้มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ต้องจัดทำสำเนาคู่ฉบับไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐานสำหรับออกใบแทนในกรณีที่หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ที่ออกให้แก่ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายแล้วแต่ชำรุด สูญหาย

  • การออก "ใบแทน" ให้ใช้วิธีถ่ายเอกสาร หรือพิมพ์เอกสารจากเครื่องคอมพิวเตอร์

  • กรณีจัดทำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และมีข้อความว่า “ใบแทน” ไว้ที่ด้านบนของเอกสาร ผู้มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ต้องลงลายมือชื่อรับรองด้วย

ดังนั้นกรณีผู้ประกอบการทำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50ทวิ) สูญหาย ให้ร้องขอให้ผู้มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ออก "ใบแทน" ให้ได้ โดยผู้ประกอบการควรตรวจสอบ "ใบแทน" ที่ได้รับว่าเป็นไปตามข้อกำหนด

อ้างอิง: ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 146)

Comments


bottom of page