top of page
  • Writer's pictureTwenty Four Audit And Accounting

การหักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับเงินปันผล

Updated: Feb 20, 2021

หนึ่งในวิธีการนำเงินออกจากกิจการ ผู้ประกอบการสามารถนำเงินกำไรของบริษัทออกมาได้ในรูปแบบการจ่ายเงินปันผล ซึ่งวิธีนี้บริษัทผู้จ่ายเงินปันผลจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไร


ประเด็นที่ต้องพิจารณา ดังนี้

  • ประเภทเงินได้พึงประเมินที่จ่าย

ถือเป็นการจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(4)(ข) คือ จ่ายเงินปันผล เงินส่วนแบ่งกำไร

  • ผู้รับเงินได้พึงประเมิน แบ่งออกเป็น 2 กรณี

  1. บุคคลธรรมดา

  2. นิติบุคคล

อัตราการหัก ณ ที่จ่ายแสดงดังตารางต่อไปนี้

สรุปการหักภาษี ณ ที่จ่าย

กรณีที่ 1 บริษัทจ่ายเงินปันผลให้กับกรรมการบริษัท

  • เป็นการจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(4)(ข) ให้แก่บุคคลธรรมดา ดังนั้นหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 ตามมาตรา 50(2)(จ) แห่งประมวลรัษฎากร

กรณีที่ 2 บริษัทจ่ายเงินปันผลให้กับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย**

  • เป็นการจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(4)(ข) ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย** หักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 

**บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย (ไม่รวมบริษัทจดทะเบียนและบริษัทจำกัด ซึ่งถือหุ้นในบริษัทผู้จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าอัตราร้อยละ 25 ของหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงในบริษัทผู้จ่ายเงินปันผล และบริษัทผู้จ่ายไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทผู้รับเงินปันผลไม่ว่าโดยตรงหรือโดยทางอ้อม เนื่องจากบริษัทดังกล่าวได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลมารวมคำนวณป็นรายได้ ตามมาตรา 65 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร)อ้างอิง: ข้อมูลจากกรมสรรพากร

Comments


bottom of page