top of page
  • Writer's pictureTwenty Four Audit And Accounting

จ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่

Updated: Feb 20, 2021

เมื่อต้องการจัดหาเงินบริษัทแต่ละแห่งก็มีการกู้ยืมเงินในรูปแบบต่างๆ กัน เช่น กู้ยืมเงินจากกรรมการ กู้ยืมเงินจากบริษัทในเครือ หรือกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน บริษัทจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไร


ประเด็นที่ต้องพิจารณา ดังนี้

ประเภทเงินได้พึงประเมินที่จ่าย

กรณีนี้เป็นการจ่ายเงินได้ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม ซึ่งถือเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(4)(ก)

ผู้รับเงินได้พึงประเมิน แบ่งออกเป็น 3 กรณีดังนี้

  1. บุคคลธรรมดา

  2. นิติบุคคล

  3. สถาบันการเงิน

อัตราการหัก ณ ที่จ่ายแสดงดังตารางต่อไปนี้

สรุปการหักภาษี ณ ที่จ่าย

กรณีที่ 1 บริษัทกู้ยืมเงินจากกรรมการ

  • บริษัทจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืมให้แก่กรรมการหรือบุคคลที่ให้กู้ยืม บริษัทต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 15 ของเงินได้ค่าดอกเบี้ย

กรณีที่ 2 บริษัทกู้ยืมเงินจากบริษัทในเครือ

  • บริษัทจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืมให้แก่บริษัทในเครือ บริษัทต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 1 ของเงินได้ค่าดอกเบี้ย ทั้งนี้หากบริษัทจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืมให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลอื่น ก็อยู่ในบังคับต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 1 เช่นกัน

กรณีที่ 3 บริษัทกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน

  • บริษัทจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืมให้แก่สถาบันการเงิน บริษัทไม่อยู่ในบังคับต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย

อ้างอิง: ข้อมูลจากกรมสรรพากร

Comments


bottom of page